Кряшенская Духовная Миссия
Вопросы читателей, №3

1. Љйдђ ђбилђр генђ чумылдырган, яшьли њлгђн балалар љчен ничек келђњ итђлђр?

Илтђн-Бота тњтилђре.

Бђхђсле кануннарны хђл иткђндђ, Чиркђњ икономия принцибын файдалана. Икономия принцибы дингђ ышанучы кешенећ хђленђ кереп,  аћа ярдђм итњгђ корылган. Совет эпохасы чорында  Чиркђњне эзђрлеклђњ аркасында священник тарафыннан чумылдырылмый калган христианнарны искђ алуны хђл иткђндђ, Чиркђњ шулай ук шушы принциптан файдалана. Бу принцип буенча:

1. Священник тарафыннан чумылдырылмыйча њлгђннђрне дђ Чиркђњнећ тулы хокуклы членнары кебек њк искђ алалар. Њлгђннђр љчен Литургия телђгендђ, кансыз Корман китергђн чакта инђлергђ кирђк. Поминание дигђн кнђгђгђ њлгђннђрнећ исемнђрен язып, священникка бирђлђр. Священник њлгђннђрнећ исемнђрен ђйтеп, просфорадан берђр кисђк кисеп ала, соћыннан њзе љлеш алгач, кисђклђрне Христосныћ савыттагы Каны љстенђ: “Эй Ходай, ђњлиялђрећнећ телђклђре какына, монда ђйтелгђн кешелђрнећ жазыкларын арыу Каныћ белђн жыуыб бетер”, дип ђйтеп сала. Шулай ук  њлгђннђрне искђ алып  панихидалар њткђрђлђр, љйдђ телђк итђлђр. Шулай да тњбђндђгене белергђ кирђк, евхаристик искђ алудан (Литургия телђгендђ) да олырагы юк.

2. Ђ бњгенге кљндђ  священник тарафыннан чумылдырылмаган кешелђргђ чиркђњдђ православ священниктан чумылырга кирђк, чљнки аларга миро сљртњ Ќђшереге башкарылмаган, шулай ук  кем исеменђ чумылдырганнары, христиан буларак чумылдырганнармы, юкмы  икђнлеге дђ билгеле тњгел.

 

 

2. Нђрсђ ул соборование? Шул турыда аћлатсагыз иде.

 В.ПАВЛОВА, Минзђлђ.

Тђнне аруландырылган май белђн сљрткђндђ чирле кешенећ тђн џђм ќан авыртуларын савыктыручы  Ходайныћ кодрђте ићње Май Сљртњ Ќђшереге (Соборование) дип атала. Авырулардан савыгудан тыш, Май сљртњ Ќђшереге вакытында кешенећ уйламыйча кылган џђм онытылган (ђмма аћлы тљстђ яшереп калдырган тњгел) ќазыклары да кичерелђ.

Май сљртњ Ќђшереге 7 яшьтђн олырак булган православие динендђге  кешелђргђ эшлђнђ. Ќђшерекне њтђњ тђртибе љч љлештђн тора: иман ќырлау; сљртњ љчен кирђкле ђйберлђр ђзерлђњ џђм сљртњ. Ќђшерекне њтђњ љчен љстђл куела, анда бодай белђн савыт, кач џђм Еванглие куела.

Бодай бљртеклђре савыкканнан яки яћадан терелеп торганнан соћгы яћа тормыш символы, ђ кач џђм Евангелие – Иисус Христосныћ да монда булуын књрсђтђ.

Бодай љчен буш савыт куела, соћыннан ул вино катнаштырылган аруландырылган май белђн тутырыла.

Апостол Иаков (Иак.5,14-15) сњзлђренђ караганда, Май сљртњ Ќђшерегендђ кешелђргђ югарыдан Ходайныћ ике бњлђге ќибђрелђ. Беренче бњлђк – тђн сихђтлеге. Май сљртњ Ќђшереге вакытында авыру љчен 7 священник телђк итђ џђм апостоллар авыруларны савыктырганда телђк иткђн џђм май сљрткђндђге кебек њк авыруны изге май белђн сљртђлђр. ( Ќђшерекне барлык Чиркђњ кљче белђн бер генђ священник та башкара ала). Моннан тыш, май сљртњ йоласын башкарырга чирле кешенећ туганнары џђм якыннары да священник белђн бергђ аныћ савыгуын телђп телђк итњ љчен ќыелалар. Кљче ќиткђн кадђр авыру њзе дђ телђк итђ.

Май сљртњ Ќђшереге вакытында авыруга ќибђрелгђн икенче бњлђк – ул ќазыклары кичерелњ.  Апостол ђйткђн:   «Ђгђр дђ ул (авыру) ќазыклар эшлђгђн булса, алар кичерелер» (Иак.5,15) . Ђлбђттђ, бу вакытта ул њзенећ бљтен тормышын, њзенећ хаксызлыгын, кемне ничек рђнќеткђннђрен  исенђ тљшерергђ тиеш. Барысын исенђ тљшереп, эшлђгђннђре љчен чын књћелдђн  њкенеп, Ходайдан кичерњ сорарга тиеш. Шуныћ љстенђ ул њзе дђ њзен рђнќеткђннђрне кичерергђ тиеш.

Авырудан савыгу зур бњлђк, чљнки барча кешенећ дђ озак яшисе килђ. Ђмма ќазыкларны кичерњ  тагын да зуррак  бњлђк. Бу кешене аруландыра џђм аћа Књк Патшалыгына ишек ача. Књк Патшалыгы исђ ић кыйммђтле хђзинђ, аны кеше ќирдђге  тормышы дђвамында  туктаусыз эзлђргђ тиеш.   

 

Перевод Туганайлар